Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa) är en EU-byrå med uppgift att uppnå en hög gemensam nivå av cybersäkerhet i hela Europa. 

 

Byrån, som grundades 2004 och stärktes genom EU:s cybersäkerhetsakt, bidrar till EU:s cyberpolitik, förbättrar tillförlitligheten för produkter, tjänster och processer inom IKT genom program för cybersäkerhetscertifiering, samarbetar med medlemsstater och EU-organ samt hjälper Europa att förbereda sig för morgondagens cyberutmaningar. Genom kunskapsspridning, kapacitetsuppbyggnad och åtgärder för att öka medvetenheten arbetar byrån tillsammans med sina huvudintressenter för att öka tillförlitligheten i den uppkopplade ekonomin, stärka motståndskraften i unionens infrastruktur och slutligen upprätthålla digital säkerhet för Europas samhälle och allmänhet.

I en värld som har blivit extremt uppkopplad utgör cyberbrottslingar ett betydande hot mot EU:s inre säkerhet och allmänhetens säkerhet på nätet. Covid-19-pandemin har satt fokus på behovet av mer säkerhet i den digitala världen. Människor har ökat sin närvaro på nätet för att upprätthålla personliga och yrkesmässiga relationer. Cyberbrottslingar har utnyttjat detta, särskilt genom att rikta in sig på e-handel och e-betalningsföretag samt på hälso- och sjukvårdssystemet.

Vad vi gör
Enisas uppdrag och regelverk

Enisas förordning är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/881 av den 17 april 2019 om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 (cybersäkerhetsakten).

Struktur och organisation
En styrelse
Styrelsen ser till att byrån utför sina uppgifter under förhållanden som gör att den har möjlighet att verka i enlighet med inrättandeförordningen.
En direktion
Direktionen förbereder beslut som ska antas av styrelsen.
En verkställande direktör
Verkställande direktören ansvarar för att leda byrån och utför sina uppgifter på ett oberoende sätt. Enisas nuvarande verkställande direktör Juhan Lepassaar tillträdde tjänsten i oktober 2019.
Ett nätverk för nationella kontaktpersoner
De nationella kontaktpersonerna underlättar informationsutbytet mellan Enisa och medlemsstaterna.
En rådgivande grupp
Den rådgivande gruppen koncentrerar sig på frågor som är relevanta för intressenter och uppmärksammar Enisa på dem.
Tillfälliga arbetsgrupper
I samråd med byråns ständiga intressentgrupp inrättar verkställande direktören tillfälliga arbetsgrupper bestående av experter. De tillfälliga arbetsgrupperna behandlar särskilda tekniska och vetenskapliga frågor.

I förordning 2019/881 föreskrivs också att Enisa ska bistå kommissionen med att tillhandahålla sekretariatet för europeiska gruppen för cybersäkerhetscertifiering. Dessutom ska Enisa tillhandahålla sekretariatet för intressentgruppen för cybersäkerhetscertifiering.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies