Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA) yra Sąjungos agentūra, kurios tikslas – siekti aukšto bendro kibernetinio saugumo lygio visoje Europoje.

Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra, įkurta 2004 m. ir sustiprinta ES kibernetinio saugumo aktu, prisideda prie ES kibernetinės politikos, didina IRT produktų, paslaugų ir procesų, kuriuose naudojamos kibernetinio saugumo sertifikavimo schemos, patikimumą, bendradarbiauja su valstybėmis narėmis ir ES įstaigomis ir padeda Europai pasirengti būsimiems kibernetiniams iššūkiams. Dalydamasi žiniomis, stiprindama gebėjimus ir didindama informuotumą, agentūra kartu su savo pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais siekia stiprinti pasitikėjimą susieta ekonomika, didinti Sąjungos infrastruktūros atsparumą ir, galiausiai, užtikrinti Europos visuomenės ir piliečių skaitmeninį saugumą.

Itin susietame pasaulyje kibernetiniai nusikaltėliai kelia didelę grėsmę Europos Sąjungos vidaus saugumui ir jos piliečių saugumui internete. COVID-19 pandemija parodė, kad skaitmeninis pasaulis turi tapti saugesnis. Žmonės vis daugiau naudoja internetą asmeniniams ir profesiniams ryšiams palaikyti, o kibernetiniai nusikaltėliai tuo naudojasi – nuo jų veiksmų dažnai nukenčia e. prekybos ir e. mokėjimo įmonės, taip pat sveikatos priežiūros sistema.

Ką mes darome
ENISA įgaliojimai ir teisinė sistema

ENISA Reglamentas yra 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) dėl ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros) ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas).

Struktūra ir organizacinė struktūra
Valdančioji taryba
Valdančioji taryba užtikrina, kad ENISA savo užduotis vykdytų tokiomis sąlygomis, kurios leidžia jai veikti pagal steigimo reglamentą.
Vykdomoji valdyba
Vykdomoji valdyba rengia sprendimus, kuriuos turi priimti Valdančioji taryba.
Vykdomasis direktorius
Vykdomasis direktorius yra atsakingas už ENISA veiklos administravimą ir savo funkcijas vykdo nepriklausomai. ENISA vykdomasis direktorius dabar yra Juhan Lepassaar. Į šias pareigas jis paskirtas 2019 m. spalio mėnesį.
Nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnų tinklas
Nacionaliniai ryšių palaikymo pareigūnai sudaro palankesnes sąlygas ENISA ir valstybėms narėms keistis informacija.
Patariamoji grupė
Patariamoji grupė nagrinėja ir ENISA pateikia suinteresuotiesiems subjektams svarbius klausimus.
Ad hoc darbo grupės
Vykdomasis direktorius sudaro ekspertų ad hoc darbo grupes. Ad hoc darbo grupės sprendžia konkrečius techninius ir mokslinius klausimus.

Reglamente 2019/881 taip pat nustatyta, kad ENISA padeda Komisijai teikti sekretoriato paslaugas Europos kibernetinio saugumo sertifikavimo grupei (EKSSG) ir teikia sekretoriato paslaugas Suinteresuotųjų subjektų kibernetinio saugumo sertifikavimo grupei (SSKSG).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies