Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť, ENISA, je agentúra Únie, ktorej úlohou je zabezpečovať vysokú spoločnú úroveň kybernetickej bezpečnosti v celej Európe. 

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť, ENISA, je agentúra Únie, ktorej úlohou je zabezpečovať vysokú spoločnú úroveň kybernetickej bezpečnosti v celej Európe. Agentúra EÚ, ktorá bola zriadená v roku 2004 a ktorej postavenie posilnil akt EÚ o kybernetickej bezpečnosti, prispieva k vytváraniu kybernetickej politiky EÚ a pomocou systémov certifikácie kybernetickej bezpečnosti zvyšuje dôveryhodnosť produktov, služieb a procesov IKT, spolupracuje s členskými štátmi a orgánmi EÚ a pomáha Európe pripraviť sa na kybernetické výzvy v budúcnosti. Vďaka spoločnému využívaniu vedomostí, budovaniu kapacít a zvyšovaniu informovanosti sa agentúra spolu s kľúčovými zainteresovanými stranami usiluje o posilnenie dôvery v prepojenú ekonomiku, zvýšenie odolnosti infraštruktúry Únie a v konečnom dôsledku o zachovanie digitálnej bezpečnosti európskej spoločnosti a občanov Európy.

Vo svete, ktorý je už vo významnej miere prepojený, páchatelia počítačovej kriminality predstavujú významnú hrozbu pre vnútornú bezpečnosť Európskej únie a bezpečnosť jej občanov na internete. Pandémia ochorenia COVID-19 poukázala na potrebu väčšej bezpečnosti v tomto digitálnom svete. Ľudia sa v súčasnosti častejšie pripájajú na internet, aby mohli udržiavať osobné a profesionálne vzťahy. Páchatelia počítačovej kriminality túto situáciu využívajú a zameriavajú sa najmä na spoločnosti pôsobiace v oblasti elektronického obchodu a elektronických platieb, ako aj na systém zdravotnej starostlivosti.

Náplň našej práce
Mandát a regulačný rámec agentúry ENISA

Nariadením, ktorým sa upravuje fungovanie agentúry ENISA, je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 zo 17. apríla 2019 o agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 (akt o kybernetickej bezpečnosti).

Štruktúra a organizácia
Správna rada:
správna rada zabezpečuje, aby agentúra vykonávala svoje úlohy za podmienok, ktoré jej umožňujú poskytovať služby v súlade so zakladajúcim nariadením.
Výkonná rada:
výkonná rada pripravuje rozhodnutia, ktoré má prijať správna rada.
Výkonný riaditeľ:
výkonný riaditeľ zodpovedá za riadenie agentúry a pri výkone svojich povinností je nezávislý. V súčasnosti je výkonným riaditeľom Juhan Lepassaar, ktorý do tejto funkcie nastúpil v októbri 2019.
Sieť národných styčných dôstojníkov:
sieť národných styčných dôstojníkov uľahčuje výmenu informácií medzi agentúrou ENISA a členskými štátmi EÚ.
Poradná skupina:
poradná skupina sa venuje otázkam, ktoré sú relevantné pre zainteresované strany, a predkladá ich agentúre ENISA.
Ad hoc pracovné skupiny:
výkonný riaditeľ po konzultácii so stálou skupinou zúčastnených strán zriaďuje ad hoc pracovné skupiny zložené z odborníkov. Ad hoc pracovné skupiny sa venujú konkrétnym technickým a vedeckým otázkam.

Nariadením 2019/881 sa tiež stanovuje, že agentúra ENISA pomáha Komisii pri zabezpečovaní služieb sekretariátu pre európsku skupinu pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti (ECCG) a zaisťuje služby sekretariátu pre skupinu zainteresovaných strán pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti (SCCG).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information