Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť, ENISA, je agentúra Únie, ktorej úlohou je zabezpečovať vysokú spoločnú úroveň kybernetickej bezpečnosti v celej Európe. 

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť, ENISA, je agentúra Únie, ktorej úlohou je zabezpečovať vysokú spoločnú úroveň kybernetickej bezpečnosti v celej Európe. Agentúra EÚ, ktorá bola zriadená v roku 2004 a ktorej postavenie posilnil akt EÚ o kybernetickej bezpečnosti, prispieva k vytváraniu kybernetickej politiky EÚ a pomocou systémov certifikácie kybernetickej bezpečnosti zvyšuje dôveryhodnosť produktov, služieb a procesov IKT, spolupracuje s členskými štátmi a orgánmi EÚ a pomáha Európe pripraviť sa na kybernetické výzvy v budúcnosti. Vďaka spoločnému využívaniu vedomostí, budovaniu kapacít a zvyšovaniu informovanosti sa agentúra spolu s kľúčovými zainteresovanými stranami usiluje o posilnenie dôvery v prepojenú ekonomiku, zvýšenie odolnosti infraštruktúry Únie a v konečnom dôsledku o zachovanie digitálnej bezpečnosti európskej spoločnosti a občanov Európy.

Vo svete, ktorý je už vo významnej miere prepojený, páchatelia počítačovej kriminality predstavujú významnú hrozbu pre vnútornú bezpečnosť Európskej únie a bezpečnosť jej občanov na internete. Pandémia ochorenia COVID-19 poukázala na potrebu väčšej bezpečnosti v tomto digitálnom svete. Ľudia sa v súčasnosti častejšie pripájajú na internet, aby mohli udržiavať osobné a profesionálne vzťahy. Páchatelia počítačovej kriminality túto situáciu využívajú a zameriavajú sa najmä na spoločnosti pôsobiace v oblasti elektronického obchodu a elektronických platieb, ako aj na systém zdravotnej starostlivosti.

Náplň našej práce
Mandát a regulačný rámec agentúry ENISA

Nariadením, ktorým sa upravuje fungovanie agentúry ENISA, je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 zo 17. apríla 2019 o agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 (akt o kybernetickej bezpečnosti).

Štruktúra a organizácia
Správna rada:
správna rada zabezpečuje, aby agentúra vykonávala svoje úlohy za podmienok, ktoré jej umožňujú poskytovať služby v súlade so zakladajúcim nariadením.
Výkonná rada:
výkonná rada pripravuje rozhodnutia, ktoré má prijať správna rada.
Výkonný riaditeľ:
výkonný riaditeľ zodpovedá za riadenie agentúry a pri výkone svojich povinností je nezávislý. V súčasnosti je výkonným riaditeľom Juhan Lepassaar, ktorý do tejto funkcie nastúpil v októbri 2019.
Sieť národných styčných dôstojníkov:
sieť národných styčných dôstojníkov uľahčuje výmenu informácií medzi agentúrou ENISA a členskými štátmi EÚ.
Poradná skupina:
poradná skupina sa venuje otázkam, ktoré sú relevantné pre zainteresované strany, a predkladá ich agentúre ENISA.
Ad hoc pracovné skupiny:
výkonný riaditeľ po konzultácii so stálou skupinou zúčastnených strán zriaďuje ad hoc pracovné skupiny zložené z odborníkov. Ad hoc pracovné skupiny sa venujú konkrétnym technickým a vedeckým otázkam.

Nariadením 2019/881 sa tiež stanovuje, že agentúra ENISA pomáha Komisii pri zabezpečovaní služieb sekretariátu pre európsku skupinu pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti (ECCG) a zaisťuje služby sekretariátu pre skupinu zainteresovaných strán pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti (SCCG).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies