Het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, Enisa, streeft ernaar een hoog niveau van cyberbeveiliging in heel Europa te bereiken.

 

Enisa is opgericht in 2004 en heeft een sterker fundament gekregen door de cyberbeveiligingsverordening van de EU. Het Agentschap draagt bij aan het cyberbeveiligingsbeleid van de EU, vergroot de betrouwbaarheid van ICT-producten, -diensten en -processen door middel van certificeringsprogramma’s voor cyberbeveiliging, werkt samen met de lidstaten en instanties van de EU en helpt Europa zich voor te bereiden op de cyberuitdagingen van morgen. Door middel van kennisdeling, capaciteitsopbouw en bewustmaking werkt Enisa samen met zijn belangrijkste belanghebbenden om het vertrouwen in de verbonden economie te versterken, de veerkracht van de infrastructuur van de Unie te vergroten en uiteindelijk te zorgen voor de digitale veiligheid van de Europese samenleving en burgers.

In een intussen hyperverbonden wereld vormen cybercriminelen een aanzienlijke bedreiging voor de interne veiligheid van de Europese Unie en de veiligheid van haar burgers online. De COVID-19-pandemie heeft duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan meer veiligheid in de digitale wereld. Mensen hebben hun aanwezigheid online vergroot om persoonlijke en professionele relaties te onderhouden, terwijl cybercriminelen van deze situatie hebben geprofiteerd door zich met name te richten op e-commerce en e-betalingsbedrijven, alsook op het zorgstelsel.

Wat doen wij?
Mandaat en regelgevingskader van Enisa

De Enisa-verordening is Verordening (EU) 2019/881 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake Enisa (het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging), en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013 (de cyberbeveiligingsverordening).

Structuur en organisatie
Een raad van bestuur
De raad van bestuur ziet erop toe dat de voorwaarden voor de werking van het Agentschap zodanig zijn dat het Agentschap zijn taken kan uitvoeren overeenkomstig de oprichtingsverordening.
Een dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bereidt besluiten voor die door de raad van bestuur moeten worden vastgesteld.
Een uitvoerend directeur
De uitvoerend directeur is belast met de leiding van het Agentschap en is onafhankelijk in de uitvoering van zijn taken. Sinds oktober 2019 is Juhan Lepassaar uitvoerend directeur van Enisa.
Een netwerk van nationale verbindingsfunctionarissen
De nationale verbindingsfunctionarissen vergemakkelijken de uitwisseling van informatie tussen Enisa en de EU-lidstaten.
Een adviesgroep
De adviesgroep concentreert zich op aangelegenheden die relevant zijn voor de belanghebbenden en brengt deze onder de aandacht van Enisa.
Ad-hocwerkgroepen
De uitvoerende directeur richt ad-hocwerkgroepen op, die worden samengesteld uit deskundigen. Deze ad-hocwerkgroepen houden zich bezig met specifieke technische en wetenschappelijke aangelegenheden.

Krachtens Verordening 2019/881 heeft Enisa ook tot taak de Commissie bij te staan bij het verzorgen van het secretariaat van de Europese Groep voor cyberbeveiligingscertificering (EGC) en het secretariaat van de Groep van belanghebbenden bij cyberbeveiligingscertificering te verzorgen.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies