Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto, ENISA, on unionin virasto, jonka työn tarkoituksena on saavuttaa korkea kyberturvallisuuden taso koko EU:ssa.

 

Virasto perustettiin vuonna 2004, ja sitä on myöhemmin vahvistettu EU:n kyberturvallisuusasetuksella. Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto osallistuu EU:n kyberpolitiikan laatimiseen, edistää tieto- ja viestintäteknisten tuotteiden, palvelujen ja prosessien luotettavuutta kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmillä, tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden ja EU:n elinten kanssa ja auttaa EU:ta valmistautumaan tulevaisuuden kyberhaasteisiin. Virasto jakaa tietämystä, kehittää valmiuksia ja lisää tietoisuutta sekä tekee yhteistyötä keskeisten sidosryhmiensä kanssa lujittaakseen luottamusta verkottuneeseen talouteen, parantaakseen unionin infrastruktuurin sietokykyä ja ennen kaikkea suojatakseen eurooppalaisen yhteiskunnan ja kansalaisten digitaalista turvallisuutta.

Tiiviisti verkottuneessa maailmassa kyberrikollisuus on merkittävä uhka Euroopan unionin sisäiselle turvallisuudelle ja sen kansalaisten turvallisuudelle verkkoympäristössä. Covid-19-pandemia on korostanut digitaalisen turvallisuuden tarvetta. Ihmiset ovat käyttäneet internetiä enenevässä määrin työasioihin ja sosiaalisten suhteiden hoitamiseen. Kyberrikolliset ovat hyödyntäneet tilannetta ja ottaneet kohteikseen erityisesti verkkokauppoja, verkkomaksupalveluja sekä terveydenhuollon järjestelmiä.

ENISAn toiminta
ENISAn toimeksianto ja sääntelykehys

ENISAa koskeva  asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston 17 päivänä huhtikuuta 2019 annettu asetus (EU) 2019/881 Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto ENISAsta ja tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifioinnista sekä asetuksen (EU) N:o 526/2013 kumoamisesta (kyberturvallisuusasetus).

Rakenne ja organisaatio
Hallintoneuvosto
Hallintoneuvosto huolehtii siitä, että virasto hoitaa tehtäviään olosuhteissa, jotka mahdollistavat sen tehtävien hoitamisen perustamisasetuksen mukaisesti.
Johtokunta
Johtokunta valmistelee päätöksiä hallintoneuvoston hyväksyttäviksi.
Pääjohtaja
Pääjohtaja vastaa viraston johtamisesta ja hoitaa tehtäviään riippumattomasti. ENISAn nykyinen pääjohtaja Juhan Lepassaar aloitti tehtävässä lokakuussa 2019.
Kansallisten yhteyshenkilöiden verkosto
Kansalliset yhteyshenkilöt hoitavat tietojenvaihtoa ENISAn ja EU:n jäsenvaltioiden välillä.
Neuvoa-antava ryhmä
Neuvoa-antava ryhmä keskittyy sidosryhmien kannalta tärkeisiin kysymyksiin ja tuo ne ENISAn tietoon.
Tilapäiset työryhmät
Pääjohtaja perustaa asiantuntijoista koostuvia tilapäisiä työryhmiä. Tilapäiset työryhmät käsittelevät erityisiä teknisiä ja tieteellisiä kysymyksiä.

Asetuksessa (EU) 2019/881 säädetään myös, että ENISA avustaa komissiota toimimalla Euroopan kyberturvallisuuden sertifiointiryhmän sihteeristönä ja että ENISA toimii sidosryhmien kyberturvallisuuden sertifiointiryhmän sihteeristönä.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies