Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) jest unijną agencją działającą na rzecz osiągnięcia wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w  Europie.

 

Utworzona w 2004 r. i wzmocniona unijnym aktem o cyberbezpieczeństwie, ENISA wnosi wkład w politykę cyberbezpieczeństwa UE, działa na rzecz podniesienia wiarygodności produktów, usług i procesów ICT poprzez opracowanie programów certyfikacji cyberbezpieczeństwa, współpracuje z państwami członkowskimi i organami UE oraz pomaga przygotować Europę na przyszłe wyzwania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Poprzez wymianę informacji, budowanie zdolności i podnoszenie świadomości, Agencja współdziała z kluczowymi interesariuszami w celu zwiększenia zaufania do gospodarki wspólnego rynku i odporności unijnej infrastruktury, oraz, w efekcie, zapewnienia cyfrowego bezpieczeństwa europejskiego społeczeństwa i obywateli.

W połączonym cyfrowo świecie,  cyberprzestępcy stali się poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej i dla bezpieczeństwa jej obywateli w internecie. Pandemia COVID-19 uwypukliła potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa w świecie cyfrowym. Ludzie używają sieci zdecydowanie większym stopniu niż kiedyś, w celu utrzymania kontaktów osobistych i zawodowych, a cyberprzestępcy skorzystali z tej sytuacji, koncentrując swoje działania w szczególności na usługach handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, a także na systemach opieki zdrowotnej.

Czym się zajmujemy?
Mandat ENISA i ramy regulacyjne

Podstawą prawną działania agencji ENISA jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie).

Struktura i organizacja
Zarząd
Zarząd zapewnia, aby Agencja wykonywała swoje zadania na warunkach umożliwiających jej funkcjonowanie zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym.
Rada Wykonawcza
Rada Wykonawcza przygotowuje decyzje do przyjęcia przez Zarząd.
Dyrektor wykonawczy
Dyrektor wykonawczy odpowiada za zarządzanie Agencją i wykonuje swoje obowiązki w sposób niezależny. Obecnym dyrektorem wykonawczym ENISA jest Juhan Lepassaar, który objął stanowisko w październiku 2019 r.
Sieć Krajowych Urzędników Łącznikowych
Sieć ta ułatwia wymianę informacji między ENISA a państwami członkowskimi UE.
Grupa doradcza
Grupa doradcza koncentruje się na kwestiach istotnych dla zainteresowanych stron i informuje o nich ENISA.
Grupy robocze ad hoc
Dyrektor wykonawczy ustanawia, grupy robocze ad hoc składające się z ekspertów. Grupy robocze ad hoc zajmują się konkretnymi kwestiami technicznymi i naukowymi.

Rozporządzenie 2019/881 przewiduje również pomoc ENISA względem Komisji w zapewnianiu sekretariatu Europejskiej Grupy ds. Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa (ang. European Cybersecurity Certification Group, ECCG) oraz pomoc ENISA w zapewnianiu sekretariatu Grupy Interesariuszy ds. Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa (ang. Stakeholder Cybersecurity Certification Group, SCCG).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies