Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) jest unijną agencją działającą na rzecz osiągnięcia wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w  Europie.

 

Utworzona w 2004 r. i wzmocniona unijnym aktem o cyberbezpieczeństwie, ENISA wnosi wkład w politykę cyberbezpieczeństwa UE, działa na rzecz podniesienia wiarygodności produktów, usług i procesów ICT poprzez opracowanie programów certyfikacji cyberbezpieczeństwa, współpracuje z państwami członkowskimi i organami UE oraz pomaga przygotować Europę na przyszłe wyzwania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Poprzez wymianę informacji, budowanie zdolności i podnoszenie świadomości, Agencja współdziała z kluczowymi interesariuszami w celu zwiększenia zaufania do gospodarki wspólnego rynku i odporności unijnej infrastruktury, oraz, w efekcie, zapewnienia cyfrowego bezpieczeństwa europejskiego społeczeństwa i obywateli.

W połączonym cyfrowo świecie,  cyberprzestępcy stali się poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej i dla bezpieczeństwa jej obywateli w internecie. Pandemia COVID-19 uwypukliła potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa w świecie cyfrowym. Ludzie używają sieci zdecydowanie większym stopniu niż kiedyś, w celu utrzymania kontaktów osobistych i zawodowych, a cyberprzestępcy skorzystali z tej sytuacji, koncentrując swoje działania w szczególności na usługach handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, a także na systemach opieki zdrowotnej.

Czym się zajmujemy?
Mandat ENISA i ramy regulacyjne

Podstawą prawną działania agencji ENISA jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie).

Struktura i organizacja
Zarząd
Zarząd zapewnia, aby Agencja wykonywała swoje zadania na warunkach umożliwiających jej funkcjonowanie zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym.
Rada Wykonawcza
Rada Wykonawcza przygotowuje decyzje do przyjęcia przez Zarząd.
Dyrektor wykonawczy
Dyrektor wykonawczy odpowiada za zarządzanie Agencją i wykonuje swoje obowiązki w sposób niezależny. Obecnym dyrektorem wykonawczym ENISA jest Juhan Lepassaar, który objął stanowisko w październiku 2019 r.
Sieć Krajowych Urzędników Łącznikowych
Sieć ta ułatwia wymianę informacji między ENISA a państwami członkowskimi UE.
Grupa doradcza
Grupa doradcza koncentruje się na kwestiach istotnych dla zainteresowanych stron i informuje o nich ENISA.
Grupy robocze ad hoc
Dyrektor wykonawczy ustanawia, grupy robocze ad hoc składające się z ekspertów. Grupy robocze ad hoc zajmują się konkretnymi kwestiami technicznymi i naukowymi.

Rozporządzenie 2019/881 przewiduje również pomoc ENISA względem Komisji w zapewnianiu sekretariatu Europejskiej Grupy ds. Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa (ang. European Cybersecurity Certification Group, ECCG) oraz pomoc ENISA w zapewnianiu sekretariatu Grupy Interesariuszy ds. Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa (ang. Stakeholder Cybersecurity Certification Group, SCCG).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information