Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA) on Euroopa Liidu asutus, mille eesmärk on saavutada küberturvalisuse kõrge ühistase kogu Euroopas.

 

2004. aastal asutatud ning ELi küberturvalisuse määrusega tugevdatud Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet osaleb ELi küberpoliitikas, suurendab IKT-toodete, -teenuste ja -protsesside usaldusväärtust küberturvalisuse sertifitseerimiskavade abil, teeb koostööd liikmesriikide ja ELi organitega ning aitab Euroopal valmistuda tuleviku küberprobleemideks. Teadmisi, suurendades suutlikkust ja teadlikkust jagades teeb amet koostööd peamiste sidusrühmadega, et tugevdada usaldust sidusa majanduse vastu, edendada Euroopa Liidu taristu säilenõtkust ning tagada kokkuvõttes Euroopa ühiskonna ja kodanike digitaalne turvalisus.

Hüperühendatud maailmas on küberkuritegevus oluline oht Euroopa Liidu sisejulgeolekule ja selle kodanike turvalisusele internetis. COVID-19 pandeemia on osutanud, et digimaailmas on vaja suuremat turvalisust. Inimesed on suurendanud oma kohalolekut internetis, et säilitada isiklikke ja ametialaseid suhteid, samas on küberkurjategijad olukorda ära kasutanud, keskendudes eelkõige e-kaubanduse ja e-maksete ettevõtetele ning tervishoiusüsteemile.

Meie tegevus
ENISA volitused ja õigusraamistik

ENISA määrus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrus (EL) 2019/881, mis käsitleb ENISAt (Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ametit) ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 (küberturvalisuse määrus).

Struktuur ja organisatsioon
Haldusnõukogu
Haldusnõukogu tagab, et amet täidab oma ülesandeid tingimustes, mis võimaldavad tegutseda kooskõlas asutamismäärusega.
Juhatus
Juhatus koostab haldusnõukogu vastuvõetavad otsused.
Tegevdirektor
Tegevdirektor vastutab ameti juhtimise eest ja täidab oma ülesandeid sõltumatult. ENISA praegune tegevdirektor Juhan Lepassaar asus ametisse oktoobris 2019.
Riiklike kontaktametnike võrgustik
Riiklikud kontaktametnikud hõlbustavad teabevahetust ENISA ja ELi liikmesriikide vahel.
Nõuanderühm
Nõuanderühm keskendub sidusrühmade jaoks olulistele küsimustele ja juhib neile ENISA tähelepanu.
Ajutised töörühmad
Tegevdirektor moodustab koosnevad ajutised töörühmad. Ajutised töörühmad tegelevad konkreetsete tehniliste ja teaduslike küsimustega.

Määruses (EL) 2019/881 nähakse samuti ette, et ENISA abistab komisjoni Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise rühma sekretariaaditeenuste osutamisel ning ENISA tagab sidusrühmade küberturvalisuse sertifitseerimise rühma sekretariaaditeenuste osutamisel.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information