Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed, ENISA har til formål at bidrage til målsætningen om et højt fælles niveau af cybersikkerhed i Europa.

 

Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed blev oprettet i 2004 og videre styrket ved EU's forordning om cybersikkerhed. Det bidrager til EU's politik for cybersikkerhed, fremmer troværdigheden af IKT-produkter, -tjenester og -processer gennem ordninger for cybersikkerhedscertificering, samarbejder med medlemsstater og EU-organer og ruster Europa til morgendagens cybersikkerhedsudfordringer. Gennem videndeling, kapacitetsopbygning og oplysningskampagner samarbejder agenturet med sine centrale interessenter om at styrke tilliden til den netforbundne økonomi, om at øge EU-infrastrukturens modstandskraft og om i sidste instans at garantere EU's og EU-borgernes digitale sikkerhed.

I en hyperforbundet verden udgør cyberkriminelle nu en alvorlig trussel mod EU's indre sikkerhed og EU-borgernes sikkerhed på internettet. Covid-19-pandemien har understreget behovet for øget sikkerhed i den digitale verden. Folk har øget deres tilstedeværelse online for at opretholde personlige og faglige forbindelser, og cyberkriminelle udnytter denne situation, navnlig ved at rette deres aktiviteter mod e-handel og e-betalingsvirksomheder samt mod sundhedssystemet.

Hvad vi beskæftiger os med
ENISA's mandat og regelsæt

ENISA reguleres ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/881 af 17. april 2019 om ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed), om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi og om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 (forordningen om cybersikkerhed).

Struktur og organisation
En bestyrelse
Bestyrelsen sikrer, at agenturet udfører sine opgaver på betingelser, der gør det muligt for agenturet at fungere i overensstemmelse med oprettelsesforordningen.
Et forretningsudvalg
Forretningsudvalget forbereder afgørelser, der skal vedtages af bestyrelsen.
En administrerende direktør
Den administrerende direktør er ansvarlig for forvaltningen af agenturet og udfører sine opgaver uafhængigt. ENISA's nuværende administrerende direktør, Juhan Lepassaar, tiltrådte sin stilling i oktober 2019.
Et netværk af nationale forbindelsesofficerer
De nationale forbindelsesofficerer letter udvekslingen af information mellem ENISA og EU-medlemsstaterne.
En rådgivningsgruppe
Rådgivningsgruppen koncentrerer sig om spørgsmål, der er relevante for interessenter, og forelægger dem for ENISA.
ADen administrerende direktør nedsætter i samråd med den faste interessentgruppe ad hoc-arbejdsgrupper bestående af eksperter. Ad hoc-arbejdsgrupperne beskæftiger sig med specifikke tekniske og videnskabelige spørgsmål.d hoc-arbejdsgrupper
Den administrerende direktør nedsætter ad hoc-arbejdsgrupper bestående af eksperter. Ad hoc-arbejdsgrupperne beskæftiger sig med specifikke tekniske og videnskabelige spørgsmål.

I henhold til forordning nr. 2019/881 bistår ENISA Kommissionen ved at varetage sekretariatsfunktionen for Den Europæiske Cybersikkerhedscertificeringsgruppe (ECCG). Ligeledes varetager ENISA sekretariatsfunktionen for Cybersikkerhedscertificeringsgruppen for Interessenter (SCCG).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies