L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà, ENISA, hija l-aġenzija tal-Unjoni ddedikata biex jinkiseb livell komuni għoli ta’ ċibersigurtà madwar l-Ewropa kollha.

Stabbilita fl-2004 u msaħħa mill-Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà tikkontribwixxi għall-politika ċibernetika tal-UE, issaħħaħ l-affidabbiltà tal-prodotti, is-servizzi u l-proċessi tal-ICT bi skemi ta’ ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà, tikkoopera mal-Istati Membri u l-korpi tal-UE u tgħin lill-Ewropa tħejji għall-isfidi ċibernetiċi tal-futur. Permezz tal-kondiviżjoni tal-għarfien, il-bini tal-kapaċità u s-sensibilizzazzjoni, l-Aġenzija taħdem flimkien mal-partijiet ikkonċernati ewlenin tagħha biex issaħħaħ il-fiduċja fl-ekonomija konnessa, biex iżżid ir-reżiljenza tal-infrastruttura tal-Unjoni, u, fl-aħħar mill-aħħar, biex iżżomm is-soċjetà u ċ-ċittadini tal-Ewropa siguri b’sens diġitali.

F’dinja li saret iperkonnessa, iċ-ċiberkriminali huma ta’ theddida sinifikanti għas-sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea u s-sigurtà taċ-ċittadini tagħha online. Il-pandemija COVID-19 enfasizzat il-bżonn għal aktar sigurtà fid-dinja diġitali. In-nies żiedu l-preżenza online tagħhom biex iżommu r-relazzjonijiet personali u professjonali, filwaqt li ċ-ċiberkriminali approfittaw minn din is-sitwazzjoni, u kellhom fil-mira b’mod partikolari n-negozji b’kummerċ elettroniku u b’pagamenti elettroniċi, kif ukoll is-sistema tal-kura tas-saħħa.

X’nagħmlu
Il-Mandat u l-Qafas Regolatorju tal-ENISA

Ir-Regolament tal-ENISA huwa r-Regolament (UE) 2019/881 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ April 2019 dwar l-ENISA (l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) u dwar iċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 526/2013 (l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà).

Struttura u Organizzazzjoni
Bord tat-Tmexxija
Il-Bord tat-Tmexxija qed jiżgura li l-Aġenzija twettaq il-kompiti tagħha skont il-kundizzjonijiet li jippermettulha sservi f’konformità mar-Regolament ta’ twaqqif.
Bord Eżekuttiv
Il-Bord Eżekuttiv qed jipprepara d-deċiżjonijiet li għandhom jiġu adottati mill-Bord tat-Tmexxija.
Direttur Eżekuttiv
Id-Direttur Eżekuttiv huwa responsabbli għall-ġestjoni tal-Aġenzija u jwettaq id-dmirijiet tiegħu/tagħha b’mod indipendenti. Id-Direttur Eżekuttiv attwali tal-ENISA, Juhan Lepassaar, li assuma l-kariga f’Ottubru 2019.
Network ta’ Uffiċjali ta’ Kollegament Nazzjonali
L-NLO jiffaċilita l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-ENISA u l-Istati Membri tal-UE.
Grupp Konsultattiv
Il-grupp konsultattiv jiffoka fuq kwistjonijiet rilevanti għall-partijiet ikkonċernati u jressaqhom għall-attenzjoni tal-ENISA.
Gruppi ta’ Ħidma ad hoc
Id-Direttur Eżekuttiv jistabbilixxi Gruppi ta’ Ħidma ad hoc magħmula minn esperti. Il-Gruppi ta’ Ħidma ad hoc qegħdin jindirizzaw kwistjonijiet tekniċi u xjentifiċi speċifiċi.

Ir-Regolament 2019/881 jipprevedi wkoll li l-ENISA għandha tgħin lill-Kummissjoni biex tipprovdi lis-segretarjat tal-Grupp Ewropew taċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà (ECCG) u l-ENISA għandha tipprovdi lis-segretarjat tal-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati taċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà (SCCG).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies