Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA) ir Savienības aģentūra, kuras mērķis ir panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību visā Eiropā.

 

Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra, kas dibināta 2004. gadā un nostiprināta ar ES Kiberdrošības regulu sniedz ieguldījumu ES kiberdrošības politikā, stiprina IKT produktu, pakalpojumu un procesu uzticamību ar kiberdrošības sertifikācijas shēmām, sadarbojas ar dalībvalstīm un ES struktūrām un palīdz Eiropai sagatavoties nākotnes izaicinājumiem kiberdrošības jomā.  Daloties zināšanās, veidojot spējas un veicinot izpratni, Aģentūra sadarbojas ar ieinteresētajām personām, lai vairotu uzticību savienotajai ekonomikai, palielinātu Savienības infrastruktūras noturību un visbeidzot garantētu Eiropas sabiedrībai un iedzīvotājiem digitālo drošību.

Savstarpēji savienotā pasaulē, kibernoziedznieki būtiski apdraud Eiropas Savienības iekšējo drošību un tās pilsoņu drošību tiešsaistē. Covid-19 pandēmija ir uzsvērusi nepieciešamību pēc lielākas drošības digitālajā pasaulē. Cilvēki ir palielinājuši savu klātbūtni tiešsaistē, lai uzturētu personiskās un profesionālās attiecības, savukārt kibernoziedznieki ir izmantojuši šo situāciju, jo īpaši pievēršoties e-komercijas un e-maksājumu uzņēmumiem, kā arī veselības aprūpes sistēmai.

Ko mēs darām
ENISA pilnvaras un tiesiskais regulējums

ENISA regula ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Regula (ES) 2019/881 par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju, un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 526/2013 (Kiberdrošības akts).

Struktūra un formāts
Administratīvā padome:
nodrošina, ka aģentūra pilda savus pienākumus saskaņā ar nosacījumiem, kas ļauj tai darboties saskaņā ar dibināšanas regulu.
Valde:
sagatavo lēmumus, kas jāpieņem administratīvajai padomei.
Izpilddirektors:
ir atbildīgs par Aģentūras pārvaldību un pilda savus pienākumus neatkarīgi. ENISA pašreizējais izpilddirektors ir Juhan Lepassaar, kurš stājās amatā 2019. gada oktobrī.
Valstu sadarbības koordinatoru tīkls
VSKT veicina informācijas apmaiņu starp ENISA un ES dalībvalstīm.
Padomdevēju grupa:
risina ieinteresētajām personām svarīgus jautājumus un par tiem informē ENISA.
Ad hoc darba grupas:
izpilddirektors izveido ad hoc darba grupas, kuru sastāvā ir eksperti. Ad hoc darba grupas risina specifiskus tehniskus un zinātniskus jautājumus.

Regulā 2019/881 arī paredzēts, ka ENISA palīdz Komisijai nodrošināt Eiropas Kiberdrošības sertifikācijas grupas (ECCG) sekretariātu, un ENISA nodrošina Ieinteresēto personu kiberdrošības sertifikācijas grupas (SCCG) sekretariātu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies