Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost, ENISA, je agenturou Unie, která usiluje o dosažení vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v celé Evropě.

Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost, která byla zřízena v roce 2004 a následně posílena aktem EU o kybernetické bezpečnosti, se podílí na kybernetické politice EU, prostřednictvím systémů certifikace kybernetické bezpečnosti zvyšuje důvěryhodnost produktů, služeb a procesů IKT, spolupracuje s členskými státy a subjekty EU a pomáhá Evropě připravit se na budoucí kybernetické výzvy. Sdílením znalostí, budováním kapacit a zvyšováním informovanosti usiluje agentura společně s hlavními zúčastněnými stranami o posílení důvěry v propojenou ekonomiku, o podporu odolnosti infrastruktury Unie a v konečném důsledku o zajištění digitální bezpečnosti evropské společnosti a občanů.

Ve světě, který se stal maximálně propojeným, představují pachatelé kybernetické kriminality významnou hrozbu pro vnitřní bezpečnost Evropské unie a bezpečnost jejích občanů na internetu. Pandemie COVID-19 upozornila na nutnost větší bezpečnosti v digitálním světě. Lidé začali ve větší míře používat internet k udržování osobních i profesionálních vztahů. Pachatelé kybernetické kriminality tuto situaci využívají, přičemž se zaměřují zejména na společnosti působící v oblasti elektronického obchodu a elektronických plateb a také na zdravotnictví.

Čím se zabýváme
Mandát a regulační rámec agentury ENISA

Nařízením, které upravuje činnost agentury ENISA, je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881 ze dne 17. dubna 2019 o agentuře ENISA („Agentuře Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost“), o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 („akt o kybernetické bezpečnosti“).

Struktura a organizace
Správní rada
Správní rada zajišťuje, aby agentura vykonávala své úkoly za podmínek umožňujících její činnost v souladu se zakládajícím nařízením.
Výkonná rada
Výkonná rada připravuje rozhodnutí přijímaná správní radou.
Výkonný ředitel
Výkonný ředitel odpovídá za řízení agentury a při plnění svých povinností je nezávislý. V současnosti je výkonným ředitelem agentury ENISA Juhan Lepassaar, který nastoupil do funkce v říjnu 2019.
Síť národních styčných úředníků
: Národní styční úředníci usnadňují výměnu informací mezi agenturou ENISA a členskými státy EU.
Poradní skupina
Poradní skupina se věnuje otázkám, které mají význam pro zúčastněné strany, a předkládá je agentuře ENISA.
Ad hoc pracovní skupiny
ИVýkonný ředitel zřizuje ad hoc pracovní skupiny složené z odborníků. Ad hoc pracovní skupiny se zabývají konkrétními technickými a vědeckými otázkami.

Nařízení 2019/881 rovněž stanoví, že agentura ENISA je nápomocna Komisi při zajišťování služeb sekretariátu pro Evropskou skupinu pro certifikaci kybernetické bezpečnosti a že zajišťuje služby sekretariátu pro Skupinu zúčastněných stran pro certifikaci kybernetické bezpečnosti.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies