Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια, ο ENISA, είναι ο οργανισμός της Ένωσης που αποσκοπεί να διασφαλίσει υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια, που ιδρύθηκε το 2004 και ενισχύθηκε από την Πράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, συμβάλλει στη χάραξη της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα του κυβερνοχώρου, ενισχύει την αξιοπιστία των προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών ΤΠΕ με συστήματα πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας, συνεργάζεται με κράτη μέλη και φορείς της ΕΕ και βοηθά την Ευρώπη να προετοιμαστεί για τις μελλοντικές προκλήσεις στον κυβερνοχώρο. Μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, της ανάπτυξης ικανοτήτων και της αύξησης της εγρήγορσης, ο Οργανισμός συνεργάζεται με τους βασικούς συμφεροντούχους για να αυξήσει την εμπιστοσύνη στη συνδεδεμένη οικονομία, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των υποδομών της Ένωσης και, να διατηρήσει, τελικά, την ψηφιακή ασφάλεια για την κοινωνία και τους πολίτες της Ευρώπης.

Σε έναν κόσμο που είναι πλέον υπερσυνδεδεμένος, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου συνιστούν σοβαρή απειλή για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ασφάλεια των πολιτών της στο διαδίκτυο. Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε την ανάγκη για μεγαλύτερη ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο. Οι άνθρωποι έχουν αυξήσει την παρουσία τους στο διαδίκτυο για να διατηρούν προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις, ενώ οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου έχουν επωφεληθεί από την κατάσταση αυτή, στοχεύοντας ιδίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών πληρωμών, καθώς και στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Το έργο μας
Εντολή και κανονιστικό πλαίσιο του ENISA

Ο κανονισμός λειτουργίας του ENISA είναι ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/881 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τον ENISA («Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια») και με την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013 (πράξη για την κυβερνοασφάλεια).

Δομή και οργάνωση
Διοικητικό συμβούλιο
Το διοικητικό συμβούλιο διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντά του υπό συνθήκες που του επιτρέπουν να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό.
Εκτελεστικό συμβούλιο
Το εκτελεστικό συμβούλιο προετοιμάζει τις αποφάσεις που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο.
Εκτελεστικός διευθυντής
Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση του Οργανισμού και ενεργεί ανεξάρτητα κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ο σημερινός εκτελεστικός διευθυντής του ENISA Juhan Lepassaar ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Οκτώβριο του 2019.
Δίκτυο εθνικών υπαλλήλων-συνδέσμων
Οι εθνικοί υπάλληλοι-σύνδεσμοι διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του ENISA και των κρατών μελών της ΕΕ.
Συμβουλευτική ομάδα
Η συμβουλευτική ομάδα επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν τους συμφεροντούχους και τα θέτει υπόψη του ENISA.
Ad hoc ομάδες εργασίας
Ο εκτελεστικός διευθυντής συγκροτεί ad hoc ομάδες εργασίας οι οποίες απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες. Οι ad hoc ομάδες εργασίας ασχολούνται με ειδικά τεχνικά και επιστημονικά ζητήματα.

Ο κανονισμός 2019/881 προβλέπει επίσης ότι ο ENISA επικουρεί την Επιτροπή με την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στην ευρωπαϊκή ομάδα πιστοποίησης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (ECCG) και ο ENISA παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη στην ομάδα συμφεροντούχων για την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας (SCCG).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies