Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) е органът на Съюза, чиято задача е да осигури високо равнище на киберсигурност в Европа. 

 

Създадена през 2004 г. и укрепена с Акта за киберсигурността на ЕС, Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност допринася за политиката на ЕС в областта на киберсигурността, повишава надеждността на ИКТ продукти, услуги и процеси със схеми за сертифициране на киберсигурността, сътрудничи си с държавите членки и органите на ЕС и помага на Европа да се подготви за бъдещи предизвикателства в областта на киберсигурността. Агенцията работи съвместно с ключовите си партньори — чрез обмен на знания, изграждане на способности за киберсигурност и повишаване на осведомеността относно рискове и заплахи и за това как да се справят с тях — за повишаване на доверието в свързаната с интернет икономика, за стимулиране на устойчивостта на инфраструктурата на Съюза и в крайна сметка за гарантиране на цифрова сигурност на обществото и гражданите на Европа.

В свят, който е станал хиперсвързан, киберпрестъпниците представляват значителна заплаха за вътрешната сигурност на Европейския съюз и за сигурността на неговите граждани онлайн. Пандемията от COVID-19 показа нуждата от по-голяма сигурност в цифровия свят. Хората увеличиха присъствието си онлайн, за да поддържат лични и професионални връзки, а киберпрестъпниците се възползваха от това, като се насочиха по-специално към електронната търговия и електронните плащания, както и към системата на здравеопазването.

Какви са нашите дейности
Мандат и регулаторна рамка на ENISA

Учредителният регламент на ENISA е Регламент (ЕС) 2019/881 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно ENISA (Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност) и сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии, както и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013 (Акт за киберсигурността).

Структура и организация
Управителен съвет
Управителният съвет гарантира, че Агенцията изпълнява задачите си при условия, които ѝ позволяват да функционира съгласно учредителния регламент.
Изпълнителен съвет
Изпълнителният съвет подготвя решенията, които се приемат от управителния съвет.
Изпълнителен директор
Изпълнителният директор отговаря за управлението на Агенцията и е независим при изпълнение на задълженията си. Настоящият изпълнителен директор на ENISA е Juhan Lepassaar, който встъпи в длъжност през октомври 2019 г.
Мрежа на националните служители за връзка
Националните звена за връзка улесняват обмена на информация между ENISA и държавите — членки на ЕС.
Консултативна група
Консултативната група работи по въпроси, свързани със заинтересованите страни, и ги представя на вниманието на ENISA.
Pаботни групи
Изпълнителният директор създава, ad hoc работни групи от експерти. Ad hoc рРаботните групи разглеждат специфични технически и научни въпроси.

Освен това в Регламент 2019/881 се предвижда, че ENISA съдейства на Комисията, като осигурява секретариата на Европейската група за сертифициране на киберсигурността (ECCG), и осигурява секретариата на Групата на заинтересованите страни в областта на сертифицирането на киберсигурността (SCCG).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies