Στο επίκεντρο: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ENISA δημοσιεύει μια έκθεση προόδου 2012 για τις βασικές ικανότητες των ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERTs

Ο οργανισμός για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου ENISA της ΕΕ παρουσίασε δύο νέες εκθέσεις: 1. Την έκθεση προόδου 2012 για τις ομάδες CERT η οποία παρέχει μια επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης των ικανοτήτων των εθνικών/κυβερνητικών ομάδων CERT (ε/κ ομάδων CERT) και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η βασική πρόκληση είναι η διαφορετικότητα των ικανοτήτων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρώπης. 2. Η συνοδευτική έκθεση για τις επικαιροποιημένες συστάσεις για τις ε/κ ομάδες CERT εξετάζει τα εναπομένοντα κενά και ελλείψεις.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information