Στο επίκεντρο: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ENISA δημοσιεύει μια έκθεση προόδου 2012 για τις βασικές ικανότητες των ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERTs

Ο οργανισμός για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου ENISA της ΕΕ παρουσίασε δύο νέες εκθέσεις: 1. Την έκθεση προόδου 2012 για τις ομάδες CERT η οποία παρέχει μια επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης των ικανοτήτων των εθνικών/κυβερνητικών ομάδων CERT (ε/κ ομάδων CERT) και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η βασική πρόκληση είναι η διαφορετικότητα των ικανοτήτων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρώπης. 2. Η συνοδευτική έκθεση για τις επικαιροποιημένες συστάσεις για τις ε/κ ομάδες CERT εξετάζει τα εναπομένοντα κενά και ελλείψεις.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies