Προστασία προσωπικών δεδομένων: Κατευθυντήριες γραμμές του ENISA για λύσεις κρυπτογράφησης

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει σήμερα δύο εκθέσεις. Η έκθεση του 2014 με τίτλο «Αλγόριθμοι, μέγεθος κλειδιών και παράμετροι» αποτελεί έγγραφο αναφοράς που παρέχει σειρά κατευθυντήριων γραμμών στους υπευθύνους λήψης αποφάσεων και συγκεκριμένα στους ειδικούς που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν λύσεις κρυπτογράφησης για προστασία των προσωπικών δεδομένων σε εμπορικές επιχειρήσεις ή κυβερνητικές υπηρεσίες για τους πολίτες. Η «Μελέτη για τα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης» προσφέρει μια προοπτική εφαρμογής, καλύπτοντας κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα πρωτόκολλα που απαιτούνται για προστασία των εμπορικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information