Πιστοποίηση ασφάλειας έξυπνων δικτύων στην Ευρώπη: Προκλήσεις και συστάσεις

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει σήμερα έκθεση για την Πιστοποίηση ασφάλειας έξυπνων δικτύων στην Ευρώπη. Η έκθεση απευθύνεται στα κράτη μέλη της ΕΕ (ΚΜ), στην Επιτροπή, σε φορείς πιστοποίησης και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ παρέχει πληροφορίες σχετικά με αρκετές προσεγγίσεις πιστοποίησης σε ολόκληρη την ΕΕ και άλλα ΚΜ και χώρες της ΕΖΕΣ. Περιγράφει την ιδιαίτερη ευρωπαϊκή κατάσταση και εξετάζει τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις που συνδέονται με την πορεία προς μια πιο εναρμονισμένη πρακτική πιστοποίησης.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies