Οδηγός ασφάλειας και online εργαλείο του ENISA για τις ΜΜΕ όταν υιοθετούν υπολογιστικό νέφος

Ο ENISA δημοσιεύει έναν οδηγό ασφάλειας και ένα online εργαλείο ασφάλειας στο υπολογιστικό νέφος για τις ΜΜΕ, ώστε να τις βοηθήσει να αξιολογούν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες όταν αναπτύσσουν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information