Ο ENISA, o Οργανισμός Κυβερνητικής Ασφάλειας της ΕΕ, κυκλοφορεί έναν οδηγό σχετικά με την αποτελεσματική δημιουργία κοινοπραξιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων

Ένας νέος οδηγός με 36 συστάσεις για τη δημιουργία αποτελεσματικών κοινοπραξιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανθεκτική ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, δημοσιεύτηκε σήμερα από τον Οργανισμό Κυβερνητικής Ασφάλειας ENISA

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information