Ο ENISA χαρτογραφεί το τοπίο των απειλών για την υποδομή του διαδικτύου το 2014 και παρέχει οδηγό ορθής πρακτικής για ενισχυμένη ασφάλεια

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) με τίτλο Τοπίο απειλών και οδηγός ορθής πρακτικής για την υποδομή του διαδικτύου που δημοσιεύτηκε σήμερα, αποτυπώνει τα στοιχεία του ενεργητικού που συνιστούν υποδομή διαδικτύου και τις πιθανές απειλές, διενεργώντας επισκόπηση των αναδυόμενων τάσεων και παρέχοντας προσαρμοσμένα μέτρα ασφαλείας.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information