Νέο από τον ENISA - Ενημερωμένος Χάρτης και Κατάλογος «Ψηφιακής Πυρόσβεσης» στην Ευρώπη που περιλαμβάνει 173 ομάδες Ομάδες Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική

Ο πιο πρόσφατος χάρτης «Ψηφιακής Πυρόσβεσης» της Ευρώπης, οι Ομάδες Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική (Computer Emergency Response Teams - CERTs), ο χάρτης των CERTs, v.2.7, είναι τώρα διαθέσιμος online. Ο «χάρτης των CERTs στην Ευρώπη» περιλαμβάνει τώρα 173 ομάδες. Οι CERTs θεσπίστηκαν από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να επηρεάσουν ζωτικά δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή πληροφοριακών συστημάτων.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies