Νέο από τον ENISA - Ενημερωμένος Χάρτης και Κατάλογος «Ψηφιακής Πυρόσβεσης» στην Ευρώπη που περιλαμβάνει 173 ομάδες Ομάδες Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική

Ο πιο πρόσφατος χάρτης «Ψηφιακής Πυρόσβεσης» της Ευρώπης, οι Ομάδες Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική (Computer Emergency Response Teams - CERTs), ο χάρτης των CERTs, v.2.7, είναι τώρα διαθέσιμος online. Ο «χάρτης των CERTs στην Ευρώπη» περιλαμβάνει τώρα 173 ομάδες. Οι CERTs θεσπίστηκαν από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να επηρεάσουν ζωτικά δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή πληροφοριακών συστημάτων.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information