Νέα έκθεση του κοινοτικού οργανισμού ENISA με επίκεντρο τις τεχνικές πτυχές του δικαιώματος στη λήθη

«Το δικαίωμα στη λήθη» αποτελεί ένα από τα στοιχεία του νέου υποβληθέντος κανονισμού (Ιανουάριος 2012) σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δικαίωμα επιτρέπει στους ανθρώπους να αιτούνται τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που τηρούνται σε ψηφιακή μορφή.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies