Νέα έκθεση του κοινοτικού οργανισμού ENISA με επίκεντρο τις τεχνικές πτυχές του δικαιώματος στη λήθη

«Το δικαίωμα στη λήθη» αποτελεί ένα από τα στοιχεία του νέου υποβληθέντος κανονισμού (Ιανουάριος 2012) σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δικαίωμα επιτρέπει στους ανθρώπους να αιτούνται τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που τηρούνται σε ψηφιακή μορφή.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information