Νέα έκθεση με λίστα συστάσεων προς τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος, καλεί σε αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών για επίγνωση της κατάστασης.

Ο Ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου, ENISA, δημοσίευσε μια νέα έκθεση στην οποία μελετά λεπτομερώς τις διακοπές λειτουργίας των δικτύων, που οφείλονται σε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Η μελέτη αυτή κατέληξε σε σημαντικά συμπεράσματα και προτάσεις προς τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως προς την αντιμετώπιση και αποτελεσματική δράση μετά από διακοπές ρεύματος.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information