Νέα έκθεση για τον τρόπο ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κοινοτικών Ομάδων Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική (CERT) και των Αρχών Επιβολής του Νόμου

Ο κοινοτικός οργανισμός ENISA εισήγαγε έναν Οδηγό Ορθών Πρακτικών για τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των Ομάδων Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική (CERT) και των Αρχών Επιβολής του Νόμου (LEA).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies