Νέα έκθεση για τον τρόπο ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κοινοτικών Ομάδων Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική (CERT) και των Αρχών Επιβολής του Νόμου

Ο κοινοτικός οργανισμός ENISA εισήγαγε έναν Οδηγό Ορθών Πρακτικών για τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των Ομάδων Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική (CERT) και των Αρχών Επιβολής του Νόμου (LEA).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information