Νέα Απογραφή των "ψηφιακών πυροσβέσεων" των CERT (Oμάδες Aντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών στην Πληροφορική) από την ENISA, που περιλαμβάνει διαδραστικό χάρτη

Ο ENISA έχει δημοσιεύσει ένα νέο διαδραστικό χάρτη των CERTs και την Απογραφή των Δραστηριοτήτων των CERTs στην Ευρώπη που περιέχει δημοσιευμένες λίστες ομάδων και δραστηριότητες συνεργασία, υποστήριξης και τυποποίησης.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information