«Χρήση εθνικής περιαγωγής για να μετριαστούν οι διακοπές λειτουργίας των κινητών δικτύων» Νέα έκθεση του οργανισμού ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Σήμερα ο οργανισμός ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δημοσίευσε μια νέα έκθεση για το πώς η κινητή περιαγωγή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο για να μετριαστούν οι μεγάλες διακοπές λειτουργίας των κινητών δικτύων. Αυτή η έκθεση έχει στόχο να παράσχει στις ρυθμιστικές αρχές των εθνικών τηλεπικοινωνιών ένα χαρτοφυλάκιο πιθανών επιλογών, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων εθνικών προγραμμάτων περιαγωγής από τη σκοπιά της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies