«Χρήση εθνικής περιαγωγής για να μετριαστούν οι διακοπές λειτουργίας των κινητών δικτύων» Νέα έκθεση του οργανισμού ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Σήμερα ο οργανισμός ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δημοσίευσε μια νέα έκθεση για το πώς η κινητή περιαγωγή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο για να μετριαστούν οι μεγάλες διακοπές λειτουργίας των κινητών δικτύων. Αυτή η έκθεση έχει στόχο να παράσχει στις ρυθμιστικές αρχές των εθνικών τηλεπικοινωνιών ένα χαρτοφυλάκιο πιθανών επιλογών, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων εθνικών προγραμμάτων περιαγωγής από τη σκοπιά της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information