Καταπολέμηση των απειλών του κυβερνοχώρου, κάλυψη των κενών. Ο Οργανισμός της ΕΕ δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την προδραστική ανίχνευση συμβάντων κυβερνοασφάλειας ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η «ψηφιακή δύναμη πυρόσβεσης»

Ο Οργανισμός δημοσιεύει σήμερα έκθεση στην οποία προσδιορίζονται 16 ελλείψεις όσον αφορά την ανίχνευση των συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια των δικτύων.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information