Γιατί εξακολουθεί να καθυστερεί η υιοθέτηση του Cloud στο Χρηματοπιστωτικό τομέα

Οι περιορισμοί σε ένα συνεπές κανονιστικό πλαίσιο και η ευρεία υιοθέτηση ορθών πρακτικών αποθαρρύνει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από το να επωφεληθούν από το υπολογιστικό νέφος (cloud computing).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information