Γιατί εξακολουθεί να καθυστερεί η υιοθέτηση του Cloud στο Χρηματοπιστωτικό τομέα

Οι περιορισμοί σε ένα συνεπές κανονιστικό πλαίσιο και η ευρεία υιοθέτηση ορθών πρακτικών αποθαρρύνει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από το να επωφεληθούν από το υπολογιστικό νέφος (cloud computing).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies