Ενδιάμεση έκθεση για τον πρώτο Ευρωπαϊκό Μήνα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο: Επιτυχημένο Ξεκίνημα

Στα μέσα του πρώτου Ευρωπαϊκού Μήνα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (ECSM), η πιλοτική εκστρατεία αριθμεί ήδη 1.986.270 μέλη από ολόκληρη την Ευρώπη στο Facebook.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information