Είναι τα έξυπνα σπίτια ευφυή από άποψη ασφάλειας στον κυβερνοχώρο;

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσίευσε σήμερα την έκθεση με τίτλο Τοπίο απειλών και οδηγός ορθής πρακτικής για τo έξυπνo σπίτι και τα μέσα σύγκλισης, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων που διατυπώνονται στη στρατηγική ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για την ΕΕ. Στόχος της μελέτης είναι να εντοπίσει αφενός τους κινδύνους και τις προκλήσεις της ασφάλειας και αφετέρου τα αντίμετρα που απαιτούνται για τις αναδυόμενες τεχνολογίες στα έξυπνα σπίτια, παρέχοντας συγκεκριμένη και εστιασμένη προσέγγιση, με μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε αυτόν τον αναδυόμενο τομέα.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies