Είναι τα έξυπνα σπίτια ευφυή από άποψη ασφάλειας στον κυβερνοχώρο;

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσίευσε σήμερα την έκθεση με τίτλο Τοπίο απειλών και οδηγός ορθής πρακτικής για τo έξυπνo σπίτι και τα μέσα σύγκλισης, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων που διατυπώνονται στη στρατηγική ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για την ΕΕ. Στόχος της μελέτης είναι να εντοπίσει αφενός τους κινδύνους και τις προκλήσεις της ασφάλειας και αφετέρου τα αντίμετρα που απαιτούνται για τις αναδυόμενες τεχνολογίες στα έξυπνα σπίτια, παρέχοντας συγκεκριμένη και εστιασμένη προσέγγιση, με μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε αυτόν τον αναδυόμενο τομέα.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information