Η ΕΕ, τα κράτη μέλη της ΕΖΕΣ και ο ENISA οριστικοποίησαν τις Τυποποιημένες Επιχειρησιακές Διαδικασίες για τη διαχείριση πολυεθνικών κρίσεων στον κυβερνοχώρο

Σήμερα, η ανάπτυξη των Τυποποιημένων Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Standard Operational Procedures, SOP) της ΕΕ (ΕΕ-SOP) αποτελεί ορόσημο για τη διαχείριση των πολυεθνικών κρίσεων στον κυβερνοχώρο. Αυτές οι διαδικασίες αναπτύχθηκαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό ENISA της ΕΕ.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies