Η ΕΕ, τα κράτη μέλη της ΕΖΕΣ και ο ENISA οριστικοποίησαν τις Τυποποιημένες Επιχειρησιακές Διαδικασίες για τη διαχείριση πολυεθνικών κρίσεων στον κυβερνοχώρο

Σήμερα, η ανάπτυξη των Τυποποιημένων Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Standard Operational Procedures, SOP) της ΕΕ (ΕΕ-SOP) αποτελεί ορόσημο για τη διαχείριση των πολυεθνικών κρίσεων στον κυβερνοχώρο. Αυτές οι διαδικασίες αναπτύχθηκαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό ENISA της ΕΕ.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information