Η Ανατομία των Εθνικών και Διεθνών Ασκήσεων Ασφαλείας στον Κυβερνοχώρο: νέα έκθεση από τον οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ENISA

Στη νέα έκθεσή του, ο οργανισμός της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ENISA (ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών) εξετάζει 85 εθνικές και διεθνείς ασκήσεις στον κυβερνοχώρο που αφορούν το διάστημα 2002 έως 2012. Η έκθεση συνάγει επτά συστάσεις.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information