«Πράσινο φως» για τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 2010. Εκπλήρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα έκρινε ότι ο Προϋπολογισμός του ΕΝΙΣΑ για το 2010 εκπληρώθηκε.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information