Το «οικοσύστημα» διασύνδεσης διαδικτύου – Έκθεση Οργανισμού της ΕΕ προσδιορίζει τους κύριους κινδύνους που απειλούν την ανθεκτική διασύνδεση των δικτύων τεχνολογίας πληροφορικής.

Ο Οργανισμός της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ENISA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών), εκδίδει νέα έκθεση σχετικά με την ανθεκτικότητα του «οικοσυστήματος» διασύνδεσης διαδικτύου.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information