Προσδιορισμός των αποφασιστικών παραγόντων στον σχεδιασμό ανθεκτικών διατερματικών δικτύων

Η ανθεκτικότητα των δικτύων δεδομένων είναι κρίσιμης σημασίας για την οικονομία και την κοινωνία. Εντούτοις, η μη συνήθης αλλά νόμιμη κίνηση, οι δόλιες επιθέσεις, τα ατυχήματα ή τα ανθρώπινα σφάλματα καθώς και οι τεχνικές αδυναμίες σε χαμηλότερα επίπεδα συνεχίζουν να αποτελούν κίνδυνο παρεμπόδισης της πρόσβασης στα δίκτυα. Το γεγονός αυτό έχει σημαντικότατες επιπτώσεις για την κοινωνία της πληροφορίας, δεδομένης της ευρύτατα διαδεδομένης παρουσίας των δικτύων στον τομέα της ενέργειας, του νερού, του ηλεκτρονικού εμπορίου, στο σύνολο δηλαδή των υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information