Προσδιορισμός των αποφασιστικών παραγόντων στον σχεδιασμό ανθεκτικών διατερματικών δικτύων

Η ανθεκτικότητα των δικτύων δεδομένων είναι κρίσιμης σημασίας για την οικονομία και την κοινωνία. Εντούτοις, η μη συνήθης αλλά νόμιμη κίνηση, οι δόλιες επιθέσεις, τα ατυχήματα ή τα ανθρώπινα σφάλματα καθώς και οι τεχνικές αδυναμίες σε χαμηλότερα επίπεδα συνεχίζουν να αποτελούν κίνδυνο παρεμπόδισης της πρόσβασης στα δίκτυα. Το γεγονός αυτό έχει σημαντικότατες επιπτώσεις για την κοινωνία της πληροφορίας, δεδομένης της ευρύτατα διαδεδομένης παρουσίας των δικτύων στον τομέα της ενέργειας, του νερού, του ηλεκτρονικού εμπορίου, στο σύνολο δηλαδή των υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies