Οργανισμός της Ε.Ε. αναγνωρίζει τα κίνητρα και τις δυσκολίες για τη διαμοιραζόμενη χρήση πληροφοριών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός «ασφάλειας του κυβερνοχώρου», ENISA, ήτοι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, κυκλοφόρησε μια νέα μελέτη σχετικά με τους φραγμούς και τα κίνητρα που παρουσιάζονται, που απομακρύνουν ή ενισχύουν τη διαμοιραζόμενη χρήση πληροφοριών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ένα από τα ζητήματα που διαπιστώνονται στην έκθεση αυτή είναι ότι τα πιο σημαντικά κίνητρα για τους επαγγελματίες είναι τα οικονομικά, παρά οι άλλοι παράγοντες που υποδεικνύονται απότην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies