Οργανισμός της Ε.Ε. αναγνωρίζει τα κίνητρα και τις δυσκολίες για τη διαμοιραζόμενη χρήση πληροφοριών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός «ασφάλειας του κυβερνοχώρου», ENISA, ήτοι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, κυκλοφόρησε μια νέα μελέτη σχετικά με τους φραγμούς και τα κίνητρα που παρουσιάζονται, που απομακρύνουν ή ενισχύουν τη διαμοιραζόμενη χρήση πληροφοριών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ένα από τα ζητήματα που διαπιστώνονται στην έκθεση αυτή είναι ότι τα πιο σημαντικά κίνητρα για τους επαγγελματίες είναι τα οικονομικά, παρά οι άλλοι παράγοντες που υποδεικνύονται απότην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information