Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, ENISA, χαρτογραφεί την ορθή πρακτική στην Ευρώπη

Ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ENISA, (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών) δημοσίευσε στο διαδίκτυο σήμερα μία ενημερωμένη έκδοση των παραδοσιακών του «Κρατικών Εκθέσεων» σχετικά με την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών (NIS) των κρατών μελών και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information