Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, ENISA, χαρτογραφεί την ορθή πρακτική στην Ευρώπη

Ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ENISA, (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών) δημοσίευσε στο διαδίκτυο σήμερα μία ενημερωμένη έκδοση των παραδοσιακών του «Κρατικών Εκθέσεων» σχετικά με την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών (NIS) των κρατών μελών και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies