Νέα έκθεση για την ετοιμότητα εθνικής διαχείρισης κινδύνων: κατευθυντήρια γραμμή για τη διακυβέρνηση των υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας

Ο ENISA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών) δημοσίευσε μία νέα έκθεση σχετικά με την ετοιμότητα εθνικής διαχείρισης κινδύνων (ΕΔΚ). Η έκθεση παραθέτει τα ουσιαστικά στοιχεία που πρέπει να αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διακυβέρνηση ΕΔΚ σε σχέση με τις υποδομές πληροφοριών ζωτικής σημασίας (ΥΠΖΣ) της εκάστοτε χώρας. Συγκεκριμένα, η έκθεση παρουσιάζει μία ροή εργασίας για την ανάπτυξη και την υλοποίηση μίας διαδικασίας ΕΔΚ.

application/pdf 20110519_NRM.pdf — 350.7 KB

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information