European Union European Union
Complete
Status complete
Preparation
Status under preparation