Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost, ENISA, je agenturou Unie, která usiluje o dosažení vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v celé Evropě.

Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost, která byla zřízena v roce 2004 a následně posílena aktem EU o kybernetické bezpečnosti, se podílí na kybernetické politice EU, prostřednictvím systémů certifikace kybernetické bezpečnosti zvyšuje důvěryhodnost produktů, služeb a procesů IKT, spolupracuje s členskými státy a subjekty EU a pomáhá Evropě připravit se na budoucí kybernetické výzvy. Sdílením znalostí, budováním kapacit a zvyšováním informovanosti usiluje agentura společně s hlavními zúčastněnými stranami o posílení důvěry v propojenou ekonomiku, o podporu odolnosti infrastruktury Unie a v konečném důsledku o zajištění digitální bezpečnosti evropské společnosti a občanů.

Ve světě, který se stal maximálně propojeným, představují pachatelé kybernetické kriminality významnou hrozbu pro vnitřní bezpečnost Evropské unie a bezpečnost jejích občanů na internetu. Pandemie COVID-19 upozornila na nutnost větší bezpečnosti v digitálním světě. Lidé začali ve větší míře používat internet k udržování osobních i profesionálních vztahů. Pachatelé kybernetické kriminality tuto situaci využívají, přičemž se zaměřují zejména na společnosti působící v oblasti elektronického obchodu a elektronických plateb a také na zdravotnictví.

Čím se zabýváme
Mandát a regulační rámec agentury ENISA

Nařízením, které upravuje činnost agentury ENISA, je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881 ze dne 17. dubna 2019 o agentuře ENISA („Agentuře Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost“), o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 („akt o kybernetické bezpečnosti“).

Struktura a organizace
Správní rada
Správní rada zajišťuje, aby agentura vykonávala své úkoly za podmínek umožňujících její činnost v souladu se zakládajícím nařízením.
Výkonná rada
Výkonná rada připravuje rozhodnutí přijímaná správní radou.
Výkonný ředitel
Výkonný ředitel odpovídá za řízení agentury a při plnění svých povinností je nezávislý. V současnosti je výkonným ředitelem agentury ENISA Juhan Lepassaar, který nastoupil do funkce v říjnu 2019.
Síť národních styčných úředníků
: Národní styční úředníci usnadňují výměnu informací mezi agenturou ENISA a členskými státy EU.
Poradní skupina
Poradní skupina se věnuje otázkám, které mají význam pro zúčastněné strany, a předkládá je agentuře ENISA.
Ad hoc pracovní skupiny
ИVýkonný ředitel zřizuje ad hoc pracovní skupiny složené z odborníků. Ad hoc pracovní skupiny se zabývají konkrétními technickými a vědeckými otázkami.

Nařízení 2019/881 rovněž stanoví, že agentura ENISA je nápomocna Komisi při zajišťování služeb sekretariátu pro Evropskou skupinu pro certifikaci kybernetické bezpečnosti a že zajišťuje služby sekretariátu pro Skupinu zúčastněných stran pro certifikaci kybernetické bezpečnosti.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information